§1. Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin jest wzorcem umownym i określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług przez Usługodawcę na rzecz Klienta. Warunkiem świadczenia Usługi jest przeczytanie i akceptacja postanowień Regulaminu.
2. Usługa jest świadczona bez ograniczeń terytorialnych i czasowych. Czasem właściwym dla Usługodawcy jest czas obowiązujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Regulamin obowiązuje od dnia 2 września 2019r.

§2. Słowniczek

1. Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć w następujący sposób:
a) Usługodawca – DevleCube Sp. z o.o. ul. Kazimierza Wielkiego 7/5, 65-047 Zielona Góra, KRS: 0000657713, NIP: 9731035242, REGON: 366288115. Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy. Kapitał zakładowy 5000 zł opłacony w całości. E-mail: .
b) Regulamin – niniejszy dokument,
c) Serwis – https://crmcube.pl/ ,
d) Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę na rzecz Klienta zgodnie z przepisami prawa oraz na zasadach określonych w Regulaminie,
e) Umowa – umowa o świadczenie Usług zawarta pomiędzy Klientem a Usługodawcą na zasadach określonych w Regulaminie;
f) Panel Klienta (głównego użytkownika) – zbiór zasobów i uprawnień zapisanych w bazie danych Usługodawcy dla Klienta w ramach korzystania przez niego z Usług. Dostęp do Konta możliwy jest po zalogowaniu na zasadach określonych w Regulaminie;
g) Panel użytkownika (subużytkownika) – zbiór zasobów i ustawień zapisanych w bazie danych Usługodawcy dla osoby w ramach korzystania przez niego z Usług. Dostęp do Konta możliwy jest po zalogowaniu na zasadach określonych w Regulaminie;
h) osoba – osoba fizyczna zarządzająca Panelem Klienta lub Panelem użytkownika;
i) osoba trzecia – osoba inna aniżeli Usługodawca i Klient lub osoba;
j) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zgodnie z prawem jest zdolna do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Usługodawcą;
k) Konsument – osoba fizyczna, która zawarła Umowę niezwiązaną z prowadzoną przez tę osobę działalnością gospodarczą albo wykonywanym zawodem;
l) Firma – osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą albo osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, w imieniu której Klient zawiera Umowę
z Usługodawcą;
m) Aplikacja – program komputerowy crmcube.pl działający na serwerze zarządzanym przez Usługodawcę pod adresem w domenie crmcube.pl oraz adresami pochodnymi. Dostęp do aplikacji możliwy jest za pomocą przeglądarki internetowej zainstalowanej po stronie Klienta. Istotą aplikacji jest wspieranie zarządzania firmą poprzez zbieranie informacji o klientach firmy oraz innych danych wprowadzanych przez Klienta.
n) użytkownik – jest to Klient lub osoba upoważniona do korzystania z Panelu użytkownika;
o) Cennik – zestawienie funkcjonalności Usług w różnych wariantach oraz cenach, które dostępne są pod adresem URL https://crmcube.pl/index.php?go=cennik
p) Okres Testowy – liczba w dni, w którym Klient ma możliwość bezpłatnego przetestowania Usługi. Okres Testowy wynosi 14 dni kalendarzowych;
q) Okres Abonamentowy – liczba dni uprawniająca Klienta do korzystania z Usług na podstawie świadczenia pieniężnego na rzecz Usługodawcy. Dla uproszczenia przyjmuje się, że 1 miesiąc trwa 30 dni, a 1 rok 12 miesięcy po 30 dni każdy. Okres Abonamentowy może trwać miesiąc lub rok zgodnie z Cennikiem;
r) Pakiet – rodzaj świadczonej Usługi zgodnie z Cennikiem;
s) Ograniczenia – ograniczenia funkcjonalności Usługi zgodnie z wybranym Pakietem.
t) Limit – limit rekordów w bazie danych dla danego Pakietu;
u) Polityka Prywatności – zasady określające sposób przetwarzania danych oraz prywatność w Serwisie, w tym cookies i przesyłania powiadomień od Usługodawcy.

§3. Wymagania techniczne

1. Do prawidłowego działania Serwisu i Usług wymagane jest korzystanie z urządzenia podłączonego do sieci Internet oraz wymagane jest korzystanie z urządzenia o następujących minimalnych parametrach: procesor: 800 MHz, 256MB pamięci RAM, karta graficzna obsługująca rozdzielczość 1024x768 oraz 256 kolorów; dostęp do sieci Internet o minimalnej przepustowości 512 kbps; przeglądarka internetowa Mozilla Firefox 59 razem z włączoną obsługą cookies oraz skryptów JavaScript, urządzenie wyposażone w klawiaturę lub/i inne urządzenie wskazujące, które umożliwia wypełnienie pól formularzy.
2. Usługodawca zaleca korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych wskazanych w ust. 1.
3. Wsparcie oraz pomoc techniczna świadczone jest przez Usługodawcę drogą elektroniczną poprzez adres e-mail: . Wsparcie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, świadczone jest od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni kalendarzowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub/i dni wskazanych jako dni urlopowe/wolne przez Usługodawcę za pomocą powiadomienia w Panelu Klienta/Panelu użytkownika) w godzinach 10:00 – 15:00.
4. Usługodawca udziela wsparcia wyłącznie w zakresie funkcjonowania Serwisu i Usług dostępnych za jego pośrednictwem.

§4. Rejestracja i logowanie

1. Rejestracja w Serwisie jest wymagana. Należy podać jako login adres e-mail i hasło. Ukończenie rejestracji następuje po kliknięciu w link aktywacyjny przesłany na wskazany adres e-mail.
2. Po pomyślnym zakończeniu rejestracji można się zalogować w Serwisie.
3. Klient umożliwia dostęp do Panelu użytkownika, osobie, której poda adres e-mail i z poziomu Panelu Klienta.
4. Klient jest zobowiązany do podania swojego prawdziwego, tj. zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym adresu e-mail, co do którego ma prawo się posługiwać oraz odpowiednio danymi do faktury i danymi, w tym adresem e-mail osób korzystających z Paneli użytkowników.

§4. Zakres i rodzaj Usług

1. Usługodawca oferuje dostęp do Aplikacji - systemu CRM dostępną pod adresem crmcube.pl. Istotą Aplikacji aplikacji jest wspieranie zarządzania Firmą poprzez zbieranie informacji o klientach oraz innych danych wprowadzanych przez Klienta lub/i użytkowników (np pracowników). Aplikacja działa „w chmurze”, czyli jest dostępna zdalnie.
2. Klient może zarządzać bazą swoich klientów, dodawać informacje o planowanych spotkaniach, dodawać zadania, zamówienia. Klient może dodawać dostępy dla pracowników (Panel użytkownika), którzy mogą wspólnie pracować na danej bazie na podstawie przydzielonych im uprawnień.
3. Klient może korzystać z Usług zgodnie z wybranym przez siebie Pakietem i zgodnie z Cennikiem.
4. Pakiet STARTER posiada Ograniczenia wskazane w Cenniku i jest bezpłatny. Pozostałe Pakiety posiadają funkcjonalności jak wskazane w Cenniku i korzystanie z nich jest płatne zgodnie z Cennikiem.
5. Jeśli funkcjonalność Usługi oznaczona jest BETA, oznacza to, że może ona nie działać prawidłowo. Usługodawca nie odpowiada za szkody z tytułu korzystania z wersji BETA danej funkcjonalności.

§6. Zawarcie Umowy , czas trwania, wypowiedzenie

1. Klient wybiera interesujący go Pakiet z Cennika i dokonuje rejestracji w Serwisie.
2. Umowa zawierana jest z chwilą aktywacji Panelu Klienta (po kliknięciu w link aktywacyjny przez Klienta potwierdzający ukończenie rejestracji).
3. Umowa może zostać zawarta wyłącznie przez Firmę. Usługa nie jest kierowana do Konsumentów.
4. Umowa może zostać zawarta wyłącznie przez Firmę mającą siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Usługa nie jest kierowana do Firm mających siedzibę za granicą.
5. Umowa zawierana jest na czas określony:
a) w przypadku Okresu testowego na okres 14 dni. Po upływie Okresu testowego dostęp do Paneli będzie nieaktywny a Klient powinien opłacić Okres Abonamentowy jeśli jest zainteresowany kontynuowaniem świadczenia Usług przez Usługodawcę (szczegółowe warunki określa §7 Płatności),
b) w przypadku wniesienia płatności za 1 miesiąc = 1 Okres Abonamentowy na okres 30 dni,
c) w przypadku wniesienia płatności za 12 miesięcy = 12 Okresów Abonamentowych na okres 360 dni.
6. Dla uniknięcia niejasności, miejscem zawarcia Umowy jest Zielona Góra.
7. Usługodawca nie zawiera Umowy z osobami, które zarządzają Panelem użytkownika, a z Firmą, którą reprezentuje Klient. Klient zobowiązuje się dodawać we własnym zakresie jak i zarządzać dostępami osób, które mają zarządzać Panelami użytkowników dostępnymi w Serwisie.
8. Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę Usługodawcy w każdej chwili bez podania przyczyny z zachowaniem okresu wypowiedzenia adekwatnego do opłaconego wynagrodzenia Okresu Abonamentowego. Klient na żądanie może także wypowiedzieć umowę bez okresu wypowiedzenia poprzez usunięcie konta bezpośrednio z Panelu Klienta, jednak kwota za niewykorzystany Okres Abonamentowy nie zostanie zwrócona.
9. W przypadku gdy dojdzie do zmiany Regulaminu, a Klient nie zgodzi się na korzystanie z Serwisu i Usług na nowych zasadach, Umowa ulega wypowiedzenia bez zachowania okresu wypowiedzenia. W takim wypadku Usługodawca zobowiązuje się do zwrotu Klientowi wpłaconej kwoty za niewykorzystany Okres Abonamentowy na numer rachunku z jakiego płatność nastąpiła lub/i po uzgodnieniu na inny, podany przez Klienta numer polskiego rachunku bankowego pod warunkiem, że Klient wypowie umowę zanim zmiana regulaminu zacznie obowiązywać. Dla uproszczenia przyjmuje się, że 1 miesiąc trwa 30 dni.
10. W przypadku awarii systemu (niemożności korzystania z Usługi z winy Usługodawcy) dłużej niż 24 godziny Usługodawca zobowiązuje się do nieodpłatnego przedłużenia Okresu Abonamentowego o czas awarii.
11. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę Klientowi bez podania przyczyny za zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia (jednak w przypadku stwierdzenia naruszeń dotyczących zasad bezpiecznego korzystania z Aplikacji - Usługodawca może wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia). W każdym z takich przypadków Usługodawca zobowiązuje się do zwrotu Klientowi wpłaconej kwoty za niewykorzystany Okres Abonamentowy na numer rachunku z jakiego płatność nastąpiła lub/i po uzgodnieniu na inny, podany przez Klienta numer polskiego rachunku bankowego. Dla uproszczenia przyjmuje się, że 1 miesiąc trwa 30 dni.
12. W przypadku Klienta, który korzysta z bezpłatnego Pakietu STARTER, Usługodawca zastrzega sobie prawo wypowiedzenia Umowy w każdej chwili bez zachowania okresu wypowiedzenia, szczególnie wtedy, gdy data ostatniego logowania przez Klienta przekracza termin 6 miesięcy.
13. Wypowiedzenie Umowy w każdym przypadku następuje przez złożenie oświadczenia drogą elektroniczną za pomocą skrzynki e-mail. Odpowiednio wypowiedzenie Klient wysyła na adres e-mail Usługodawcy, a Usługodawca na adres e-mail przypisany do Panelu Klienta. Klient może także wypowiedzieć umowę przy pomocy przycisku „Usunięcie konta”, który dostępny jest w Panelu Klienta.
14. W przypadku nieopłacania zaległych należności przez Klienta na rzecz Usługodawcy dłużej niż 30 dni, Usługodawca ma prawo wypowiedzieć Umowę z winy Klienta bez zachowania okresu wypowiedzenia.
15. Wypowiedzenie Umowy przez którąkolwiek ze Stron skutkuje usunięciem Panelu Klienta oraz Paneli użytkowników wraz ze wszystkimi wprowadzonymi danymi w ciągu 14 dni kalendarzowych.
16. Dokonując opłaty Klient oświadcza, że w pełni zapoznał się z zakresem świadczonej Usługi, możliwościami Aplikacji oraz formą rozliczania i w pełni je rozumie i akceptuje.

§7. Płatności

1. Płatności uiszczane są za pomocą przelewu na rachunek bankowy Usługodawcy.
2. Każdy Klient korzystając z Usług płatnych, otrzymuje 14 dni Okresu testowego. Po upływie Okresu testowego należy dokonać płatności na 1 miesiąc albo 12 miesięcy . W przypadku braku płatności po 14 dniach dostęp do Paneli zostaje zablokowany. W przypadku braku płatności w ciągu 30 dni dane mogą zostać bezpowrotnie usunięte.
3. Płatności dokonuje się po zalogowaniu się w Panelu Klienta gdzie dostępny jest przycisk „Przedłuż/zamów” u góry strony. Klient wpłaca środki na rachunek bankowy Usługodawcy zgodnie z podanymi informacjami. Usługa jest opłacona w momencie zaksięgowania środków na rachunku bankowym Usługodawcy i wystawiana jest faktura VAT, która następnie widoczna jest po zalogowaniu w Panelu Klienta.
4. Klient zgadza się na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.
5. Okres Abonamentowy nie odnawia się cyklicznie. Klient po upływie opłaconego Okresu Abonamentowego powinien dokonać płatności na 1 miesiąc albo 12 miesięcy jeżeli dalej chce korzystać z Usług. W przypadku braku płatności po 14 dniach dostęp do Paneli zostaje zablokowany. W przypadku braku płatności
w ciągu 30 dni dane mogą zostać bezpowrotnie usunięte.
6. Klient może w każdej chwili przejść z mniejszego Pakietu na większy, uiszczając stosowną opłatę za korzystanie na podstawie dopłaty wyliczonej przez Usługodawcę. W tym celu prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta:
7. Klient nie może zawiesić korzystania z Usług.

§8. Prawa i obowiązki Klienta

1. Klient ma prawo do testowania Usługi zgodnie z Okresem Testowym bez wnoszenia opłat. Po wygaśnięciu Okresu testowego Klient może zrezygnować z Usługi Usługodawcy albo przedłużyć dostęp do Usługi wnosząc opłatę na rzecz Usługodawcy zgodnie z Cennikiem.
2. Klient jest jedynym właścicielem danych wprowadzonych do Aplikacji przez Klienta lub/i upoważnione przez niego osoby przypisane do Paneli użytkowników. Klient jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR, RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Klient jest także właścicielem wszelkich przesłanych plików. Odpowiedzialność za umieszczanie plików jak i treści ponosi Klient. Usługodawca nie ingeruje w materiały Klienta.
3. Klient oświadcza, że jest uprawniony do przetwarzania danych i powierzania ich przetwarzania podmiotom trzecim. Jeżeli Klient przetwarza dane osobowe to zobowiązuje się poinformować o tym Usługodawcę i zawrzeć umowę powierzenia.
4. Klient zobowiązuje się podawać jako loginy adresy e-mail, które są aktywne oraz sprawdzane przynajmniej raz na 7 dni.
5. Klient ma prawo do:
a) zarządzania swoim Panelem Klienta jak i dostępami innych osób przypisanych do Paneli użytkowników zarządzanych przez jego Panel Klienta,
b) korzystania z Serwisu i Usług zgodnie z Regulaminem,
c) kierowania zapytań do działu pomocy technicznej lub/i wnoszenia reklamacji,
d) wypowiedzenia Umowy na zasadach określonych w Regulaminie.
e) zgłaszania sugestii w celu rozwoju Aplikacji. Usługodawca może, ale nie musi się do nich zastosować. W przypadku zastosowania sugestii Klienta, Klient zrzeka się wszelkich roszczeń do nich, i przekazuje je w całości do wykorzystania na rzecz Usługodawcy w pełnym zakresie. W zamian Usługodawca nie pobiera dodatkowej opłaty za wytworzenie i wdrożenie proponowanej sugestii i udostępnia ją wszystkim Klientom Aplikacji.
6. Klient zobowiązuje się:
a) posługiwać się informacjami, danymi osobowymi, materiałami, plikami, co do których ma pełne prawo posługiwania się nimi,
b) uprzednio sprawdzić czy spełnia wymagania techniczne do korzystania z Serwisu lub/i Usług,
c) nie korzystać z Serwisu lub/i Usług w sposób zakłócający funkcjonowanie Usług,
d) nie korzystać z Serwisu lub/i Usług w sposób naruszający prawo,
e) nie umieszczać hiperłączy do stron internetowych albo plików, których zawartość może albo narusza postanowienia Regulaminu lub/i prawa,
f) korzystać z Serwisu lub/i Usług zgodnie z przeznaczeniem, zgodnie z prawem, zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego. Zabrania się korzystania z Usługi w celu prowadzenia działalności terrorystycznej, sabotażowej bądź innej działalności przestępczej jak i dokonywania jakichkolwiek naruszeń prawa oraz popełniania deliktów, w tym w szczególności zamieszczania treści obrażających jakiekolwiek osoby czy też naruszających ich prawa, zawierających groźby, inwektywy, propagujących nienawiść wobec osób lub/i zwierząt bądź w jakikolwiek sposób je szykanujących, zamieszczania materiałów o charakterze pedofilskim, uwidoczniających lub/i propagujących przestępstwo, profanujących, obraźliwych, naruszających bądź mogących naruszać dobra osobiste bądź inne dobra prawnie chronione osób, zamieszczania materiałów atakujących, poniżających lub/i popierających przemoc, zachęcających do popełnienia przestępstwa. Zabrania się ponadto zamieszczania przekazów reklamowych naruszających prawo (np. reklama niedozwolona),
g) aktualizować materiały lub/i dane, w tym dane osobowe poprzez wprowadzenie zmian,
h) nie podejmować jakichkolwiek działań, które są niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa bądź dobrymi obyczajami, a także naruszających dobra osobiste innych osób, osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy albo innych osób lub osób trzecich,
i) nie uzyskiwać dostępu do Paneli innych Klientów lub/i użytkowników, które nie są zarządzane przez Klienta (np. poprzez łamanie Haseł),
j) nie generować nadmiernego lub nieproporcjonalnego obciążenia łącz i innej infrastruktury, w oparciu o którą dostępne są Usługi,
k) utrzymywać swoje hasło w ścisłej tajemnicy,
l) nie udostępniać innym osobom jak i osobom trzecim dostępu do swojego Panelu Klienta,
m) dochodzić roszczenia do wysokości płatności uiszczonej za korzystanie z Usług w okresie ostatnich 2 miesięcy,
n) dokonywać płatności za korzystanie z Usług.
7. Klient, w tym uprawniona przez niego osoba samodzielnie dodaje własne treści. Usługodawca zastrzega, że treści zawierające materiały lub/i dane naruszające Regulamin mogą zostać usunięte po odnotowaniu informacji o naruszeniu zgodnie z procedurą „notice and take down“, o której mowa w Regulaminie.
8. Prawa i obowiązki nie mogą być przeniesione na inne podmioty. Oznacza to, że Klient nie może przekazać / odsprzedać / zbyć swojego dostępu do Panelu na rzecz innego podmiotu. Usługodawca jest wyłącznym podmiotem uprawnionym do świadczenia Usług na rzecz Klienta, który dokonał Rejestracji.

§8. Prawa i obowiązki Usługodawcy

1. Usługodawca nie ingeruje w żadne treści dodane przez osoby w ich Panelach za wyjątkiem gdy Klient go o to poprosi z uwagi na problemy techniczne.
2. Usługodawca ma prawo do:
a) informowania Klientów, drogą elektroniczną, o nowych funkcjonalnościach Usług lub/i ważnych powiadomieniach związanych z Usługami,
b) przesyłania powiadomień za pomocą Paneli,
c) pytać osoby o ogólną opinię i poziom zadowolenia korzystania z Serwisu i Usług,
d) badania sposobu korzystania z Serwisu i Usług, w szczególności poprzez zbieranie anonimowych informacji pozwalających go udoskonalać funkcjonalnie i technicznie (np. rozdzielczość ekranu, rodzaj używanej przeglądarki, liczba kliknięć w określone zakładki itd.),
e) według własnego uznania, zmienić właściwości, funkcjonalności Usług, jeżeli nie powoduje to obniżenia jakości realizowanych Usług na rzecz Klienta, w tym osób,
f) postępowania na zasadach określonych w Regulaminie.
3. Usługodawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby zapewnić należyte świadczenie Usługi w sposób stały i nieprzerywany.
4. Usługodawca zastrzega możliwość czasowej niedostępności całości bądź części Serwisu lub/i Usług z przyczyn technicznych, w szczególności związanych z jego konserwacją lub wprowadzaniem zmian. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby ta niedostępność była możliwie najmniej uciążliwa.
5. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika Usługodawca może zablokować tymczasowo dostęp do Konta tego Użytkownika z winy Użytkownika i zawiesić świadczenie Usług i poprosić o złożenie wyjaśnień lub/i usunąć treści poprzez wypowiedzenie Umowy z winy Klienta z powodu naruszenia prawa (notice and take down) o ile otrzyma wiarygodną wiadomość lub/i urzędowe wezwanie na temat naruszenia. Wypowiedzenie w takiej sytuacji i realizacja procedury notice and take down następuje po upływie nie wcześniej niż 14 dni oraz dwukrotnym poinformowaniu Klienta o otrzymaniu pisma i konieczności podjęcia działań przez Usługodawcę. Usługodawca nie wypowie Umowy jeżeli otrzyma informację zwrotną od Klienta, że dane/treści zostały usunięte. Co nie dotyczy jednak sytuacji gdy wezwanie, w szczególności urzędowe wezwanie będzie nakazywać usunięcie dostępu do Paneli. W przypadku odnotowania ponownych naruszeń Usługodawca może rozwiązać Umowę. W każdym takim przypadku zawieszenie Konta nie wiąże się z obniżeniem jakości świadczonych Usług przez Usługodawcę, a następuje wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i z winy Klienta. W przypadku gdy sprawa zostanie wyjaśniona na korzyść Klienta, Klient otrzymuje proporcjonalnie wydłużenie świadczenia Usług, które nie były realizowane nie z jego winy. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji. W przeciwnym razie następuje wypowiedzenie Umowy.
6. Usługodawca może podejmować inne czynności i działania na zasadach określonych w Regulaminie i zgodnych z prawem.

§9. Odpowiedzialność

1. Firma, w tym Klient i osoby ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania związane z korzystaniem z Serwisu lub/i Usług.
2. Usługodawca dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia Serwisu i świadczonych przez siebie Usług przed wystąpieniem jakichkolwiek działań niepożądanych. Usługodawca nie gwarantuje dostępu do Usług w każdym momencie.
3. W przypadku awarii Usługodawca zastrzega sobie prawo do przywrócenia ostatniej kopii bezpieczeństwa. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty będące efektem przywrócenia kopii bezpieczeństwa.
4. Usługodawca czyni starania by dane przechowywane na serwerach Usługodawcy były bezpiecznie. W tym celu Usługodawca udostępnia połączenie szyfrowane SSL. Usługodawca nie gwarantuje jednak, że integralność i bezpieczeństwo danych nie zostanie naruszona przez nieautoryzowane naruszenie ze strony osób trzecich. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty spowodowane przez działalność osób trzecich.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia wszelkich danych Firmy w każdej chwili, szczególnie, jeśli stwierdzi się, że Klient nie logował się dłużej niż 6 miesięcy (dotyczy Pakietu STARTER) lub/i nie dokonał płatności za korzystanie z Usług lub/i w innych uzasadnionych przypadkach, o których mowa jako podstawa wypowiedzenia Umowy.
6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a) niepoprawnie wpisane dane przez osoby,
b) brak dostępu do sieci Internet przez osoby albo ograniczenia w jego dostępności,
c) ograniczenia lub/i nieprawidłowe działanie oprogramowania albo urządzeń należących do osób, które stanowią podstawę do korzystania z Usług,
d) poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Firmę, osoby, które spowodowane zostały na skutek ujawnienia hasła, które nastąpiły z jego/ich winy,
e) poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Firmę, osoby, które spowodowane zostały na skutek działań bądź zaniechań osób, w szczególności poprzez nieprawidłowe korzystanie z Serwisu lub/i Usług,
f) poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Firmę, osoby gdy zostało naruszone prawo przez osoby bądź postanowienia Regulaminu, a gdy Usługodawca zawiesił świadczenie Usług lub/i wypowiedział Umowę,
g) poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Firmę, osoby, które spowodowane zostały na skutek działania lub/i zaniechania osób trzecich niezwiązanych warunkami Umowy, a na które nie miał wpływu Usługodawca,
h) płatności realizowane przez Klienta i sposób przetwarzania danych, w tym danych osobowych przez osoby,
i) poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Firmę, osoby, na skutek przekazania danych identyfikujących przez Usługodawcę podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa do ich przetwarzania,
j) linki odsyłające do stron internetowych osób trzecich. Strony te należą i są zarządzone przez ich administratorów bądź odpowiednio usługodawców. Usługodawca nie odpowiada za dostępność oraz jakość tych stron,
k) za jakiekolwiek straty lub/i utracone korzyści spowodowane usunięciem jakichkolwiek danych z Aplikacji przez Usługodawcę,
l) za utratę zysków w prowadzeniu przedsiębiorstwa Klienta, przerwy w działaniu przedsiębiorstwa (Firmy), bądź utraty informacji gospodarczej oraz innych strat o charakterze majątkowym, jak również za wszelkie skutki wykorzystania informacji uzyskanych za pośrednictwem Aplikacji, a także z powodu wypowiedzenia Umowy przez Usługodawcę.
7. Użytkownik na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność korzysta z Serwisu i Usług świadczonych za jego pośrednictwem.
8. Usługodawca nie ma wpływu na to w jaki sposób Firma, osoby zarządzają swoimi Panelami oraz jakie treści tam są przetwarzane.
9. Usługodawca w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia albo uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze udostępnionych treści skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia sprawy oraz postąpi jak zostało to wskazane w §8 ust5. Regulaminu.
10. Usługodawca jest odpowiedzialny za zawinione przez niego szkody jak i utracone korzyści wynikłe z niewykonania lub/i nienależytego wykonania Umowy do wysokości opłaconego Okresu Abonamentowego w okresie ostatnich 2 miesięcy. Firma zobowiązuje się nie dochodzić roszczeń przewyższających tę wartość.

§10. Reklamacje

1. Reklamacje prosimy składać, w terminie 30 dni od dnia odnotowania szkody, (np. wadliwego działania Usługi) drogą elektroniczną do pomocy technicznej - .
2. W zgłoszeniu prosimy wskazać: login, możliwie dokładny opis nieprawidłowości (uwzględniając czas i miejsce wystąpienia), ewentualne wskazanie sposobu rozstrzygnięcia reklamacji, jeżeli reklamacja dotyczy błędu w fakturze, prosimy o podanie jej numeru.
3. Rozpatrzenie reklamacji następuje w najszybszym możliwym terminie, nie dłuższym niż 14 dni.
4. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu do Usługodawcy zgłoszenia reklamacyjnego.
5. Wniesienie reklamacji nie wpływa na bieg Okresu Rozliczeniowego ani świadczenie Usług.

§11. Prawa własności intelektualnej

1. Wszelkie prawa do Serwisu i Aplikacji należą do Usługodawcy.
2. Zabrania się korzystania z Serwisu lub/i Usług, w tym Aplikacji w sposób naruszający uprawnienia Usługodawcy lub/i osób trzecich. W przypadku odnotowania naruszenia prawa własności intelektualnej, Usługodawca podejmie odpowiednie kroki prawne skierowane wobec naruszyciela.
3. Oznaczenie “CRMCube” identyfikuje jeden z produktów Usługodawcy, który funkcjonuje w obrocie gospodarczym.
4. Zabronione jest rozpowszechnianie bez zgody Usługodawcy jakichkolwiek elementów Serwisu i Aplikacji, w tym w szczególności loga czy opisów. Nie wolno usuwać, zakrywać, uniemożliwiać odczytanie ani zmieniać oznaczeń, informacji o prawach autorskich lub innych oznaczeń dotyczących praw własności intelektualnych.

§12. Postanowienia końcowe

1. Usługodawca udostępnia treść Regulaminu przed dokonaniem rejestracji. Regulamin może zostać okazany także w inny sposób, na indywidualne żądanie. W tym celu należy skontaktować się z działem pomocy technicznej.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Każdy dokument oznaczony jest datą, od której obowiązują jego postanowienia.
3. O każdej, istotnej zmianie warunków Umowy, Klient zostanie poinformowany na co najmniej 14-dni przed planowanym wejściem w życie nowego regulaminu. Usługodawca o zmianach regulaminu poinformuje Klienta przez Panel. W przypadku zmian dotyczących Płatności, każdy, nowy regulamin, obowiązuje dopiero z upływem Okresu Abonamentowego, który jest realizowany w trakcie zmiany Regulaminu.
4. W przypadku, o którym mowa powyżej, Klient ma prawo rozwiązać Umowę do czasu planowanego wejścia w życie nowego regulaminu. Nie zgłoszenie chęci rozwiązania Umowy bądź jej nie rozwiązanie do tego czasu poczytuje się za zgodę Klienta na świadczenie Umowy, na zasadach zgodnych z nowym regulaminem.
5. Zmiana zakresu lub/i rodzaju Usług nie naruszająca Regulaminu nie stanowi istotnej zmiany warunków Umowy. Zmiana Cennika stanowi istotną zmianę warunków Umowy, ale zaczyna obowiązywać dopiero z chwilą upływu Okresu Abonamentowego, który jest realizowany w trakcie zmiany Regulaminu.
6. Usługodawca ma prawo dokonać cesji – przenieść swoje prawa i obowiązki Usługodawcy na inny podmiot, który wchodzi w jego prawa i obowiązki i staje się Usługodawcą co wymaga poinformowania Klientów, ale nie jest równoznaczne z istotną zmianą Regulaminu, w szczególności gdy dochodzi do przekształcenia formy prawnej dla świadczonej działalności (np. przeniesienie uprawnień z jednoosobowej działalności na spółkę, ze spółki na inną spółkę itd.) .
7. Usługodawca świadczy Usługi polegające na przechowywaniu materiałów i danych dodawanych przez Klientów. Usługodawca wyłącznie je przechowuje i umożliwia ich transmisję w Internecie na zasadach określonych w Regulaminie.
8. W przypadku odnotowania przez osobę trzecią naruszenia prawa jest ona zobowiązana do kontaktu z działem pomocy technicznej i przesłania wiarygodnej wiadomości lub urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze udostępnionych danych przez Klienta.
9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
10. W razie zmiany lub/i unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
11. Usługodawca zgłasza gotowość do rozwiązywania sporów w trybie ugodowym.
12. Wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.
13. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.

Załącznik 1: Cennik
Załącznik 2: Polityka Prywatności
Darmowy CRM online © 2014-2021 DevleCube Sp. z o.o., Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie zabronione.

Certyfikat SSL